Hoe beschermen wij uw gegevens

Privacyverklaring

Fysiotherapiepraktijk Kamphuis & Hof, gevestigd aan Geerstraat 55, 1445EB Purmerend en Zuiderweg 115e, 1461GH Zuidoostbeemster, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst  (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot:

* Het doel van de registratie

* De aard van de gegevens die worden geregistreerd

* Het beheer van de gegevens

* De personen die toegang hebben tot die gegevens

* Het inzagerecht van de patiënt

Al deze zaken zijn in een procedure vastgelegd.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde vastlegging in een procedure voor gebruik in de praktijk, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Daarnaast worden enkel en alleen met nadrukkelijke toestemming contactgegevens verzameld voor het kunnen toesturen van gezondheidsdiensten van onze praktijk.

Reglement

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Delen met anderen

Uw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier. Met de softwareleverancier is een bewerkersovereenkomst afgesloten. Alleen (technische) supportmedewerkers kunnen persoonsgegevens inzien na uitdrukkelijke toestemming van indiener.

Oefenschema’s: Wij maken voor onze oefen patiënten veelvuldig gebruik van oefenschema’s, vanwege de vindbaarheid wordt hier voor en achternaam op gezet en is de map beschikbaar in de oefenzaal. Er staan verder geen herleidbare gegevens op dit schema. Deze schema’s worden tot maximaal 1 jaar na het afsluiten van uw behandeling bewaard. Daarna worden zij vernietigd.

Beveiliging

Fysiotherapiepraktijk Kamphuis & Hof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze fysiotherapeuten via info@fysiotherapiepurmerend.com .

Fysiotherapiepraktijk Kamphuis & Hof heeft de volgende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

* Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. SSL-certificaat, wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

* Alle computerschermen zijn beveiligd met een wachtwoord.

* Verwijzingen worden waar mogelijk digitaal bewaard in een beveiligde omgeving.

Klachtenregeling

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. De praktijk beschikt over een klachtenprocedure op verzoek kunt u deze ook

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het fysiotherapeutisch dossier opgeslagen.

BSN: Het registreren van uw BSN is een wettelijke verplichting voor geregistreerde zorgverleners, zo ook voor onze therapeuten. Voor personen jonger dan 16 jaar moeten ouders of hun voogd tevens toestemming verlenen.

Landelijke Database Fysiotherapie: Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder andere noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen. Hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Bij een audit zal eveneens anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens.

Email: Uw emailadres wordt gebruikt om u na de behandeling via een anonieme vragenlijst te vragen naar de kwaliteit van uw behandeltraject. Deze gegevens helpen ons om ons verder te ontwikkelen, daarnaast is dit door een aantal zorgverzekeraars verplicht gesteld. Uw emailadres kan tevens gebruikt worden om facturen te sturen en nieuwe informatie aangaande de praktijk.

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Als u zich aanmeld voor gezondheidsdiensten via de website van de praktijk worden onderstaande gegevens verwerkt.

* Voor- en achternaam

* Geslacht

* Adresgegevens

* Telefoonnummer

* E-mailadres

* Gezondheid

* Burgerservicenummer (BSN)

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Nadat u behandeld bent, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Fysiotherapiepraktijk Kamphuis & Hof zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

In kaart brengen websitebezoek

Fysiotherapiepraktijk Kamphuis & Hof, www.fysiotherapiepurmerend.com gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Ook kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fysiotherapiepurmerend.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Fysiotherapiepraktijk Kamphuis & Hof zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via: Website: www.fysiotherapiepurmerend.com Telefoonnummer: 0299-779334 of per mail info@fysiotherapiepurmerend.com